De Medezeggenschapsraad of meestal afgekort tot MR bestaat op onze school uit 6 leden. Drie van de leden zijn door de ouders gekozen en vormen de oudergeleding van de MR, de drie andere leden zijn gekozen door het team en vormen de personeelsgeleding van de MR.

Dit jaar bestaat de MR uit de volgende personen:

Oudergeleding:

Esther Pot - Verhoeff (voorzitter)
esther.pot@kompas-alblasserdam.nl

Irene Versluis
irene.versluis@kompas-alblasserdam.nl

Vacature


Personeelsgeleding:

Tineke Bons - Visser

Ineke Vonk - Herwig

Mariëlle van Beek - van Gilst


De taak van de MR is, om in samenspraak met het bestuur, directie en het team het beleid van de school vorm te geven. Hiervoor heeft de MR in de Wet Medezeggenschap Onderwijs een aantal adviserende- en instemmingsbevoegdheden gekregen. Veel door het bestuur voorgenomen besluiten worden daarna ook nog door de MR bekeken en volgens het reglement eventueel voorzien van aanvullend advies of goedgekeurd en daarna door het bestuur vastgesteld.

Verder stellen wij ons als doel: openheid naar de achterban en een goede communicatie.

Wij zullen relevant MR-nieuws voor u kenbaar maken via de nieuwsbrief zodat u goed wordt geïnformeerd. Ook de MR-notulen zijn bij ons op te vragen. Als u goede ideeën heeft om bepaalde zaken die de school betreffen in positieve zin te wijzigen, laat het ons dan weten.

Agendapunten voor ieder schooljaar zijn o.a.: begroting, identiteit, huisvesting, vakantiedagen etc.

Algemene informatie over het reilen en zeilen van een MR:

  • De MR heeft een door de wet geregelde inspraak- en adviesrecht tot bespreking van alle aangelegenheden met betrekking tot de school. Zij kan over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag (zijnde het bestuur en directie) voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Het bevoegd gezag reageert daar binnen bepaalde termijn op met een degelijke onderbouwing.
  • De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.
  • De MR waakt in de school tegen discriminatie op welke grond dan ook.
  • De MR ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.


Wij blijven u op de hoogte houden, houdt u ons ook op de hoogte?

Hartelijk dank, namens de medezeggenschapsraad.

Heeft u een vraag of opmerkingen mail dan naar: mr@kompas-alblasserdam.nl