De Medezeggenschapsraad of meestal afgekort tot MR bestaat op onze school uit 6 leden. Drie van de leden zijn door de ouders gekozen en vormen de oudergeleding van de MR, de drie andere leden zijn gekozen door het team en vormen de personeelsgeleding van de MR.

De taak van de MR is, om in samenspraak met het bestuur, directie en het team het beleid van de school vorm te geven. Hiervoor heeft de MR in de Wet Medezeggenschap Onderwijs een aantal adviserende- en instemmingsbevoegdheden gekregen. Veel door het bestuur voorgenomen besluiten worden daarna ook nog door de MR bekeken en volgens het reglement eventueel voorzien van aanvullend advies of goedgekeurd en daarna door het bestuur vastgesteld.

Uit het bovenstaande blijkt wel dat het van het allergrootste belang is dat de verschillende geledingen die het beleid van de school vorm geven op een constructieve wijze samenwerken.

De MR stelt betrokkenheid vanuit alle ouders zeer op prijs. Wij zitten er voor u!
Heeft u een onderwerp dat u graag in zou willen brengen bij de MR, zodat de MR dit kan bespreken?
Laat het ons dan weten!
U kunt uw e-mail sturen naar: mr@kompas-alblasserdam.nl

 

De Medezeggenschapraad bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders en 3 personeelsleden.
De oudergeleding:
Mw. F. Van der Rhee - van Bockel (voorzitter)
Dhr. T. Malschaert
Mw. A.M.T. Velthuizen - van de Feest

De Personeelsgeleding:
Mw. M.P. Bons - Visser
Mw. E.C. Streefkerk - Rousse (secretaris)
Mw. M. Verhelst - Kraaijeveld