Missie
Het doel van de “Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener School met de Bijbel” is werken aan de opvoeding en het onderwijzen van de aan de school toevertrouwde kinderen in overeenstemming met het onveranderlijke Woord van God. Daarom de naam “School met de Bijbel”.

Wij proberen met Gods hulp de kinderen te begeleiden en te stimuleren zodat ze hun capaciteiten zullen inzetten om te leven tot Gods eer en tot zegen van hun medemens. Dit doen wij samen met ouders, leerkrachten en leerlingen.

Visie
Gebaseerd op onze christelijke identiteit wil Het Kompas alle leerlingen een klimaat bieden waarbinnen iedereen zich gezien voelt en ruimte geboden wordt voor ieders ontwikkelmogelijkheden.

Kernwaarden
Ter concretisering van onze uitgangspunten hebben we kernwaarden opgesteld. Deze kernwaarden zitten verankerd in onze school. Hiernaast ziet u het beeldmerk van onze kernwaarden. Hieronder vindt u wat we verstaan onder deze kernwaarden. 

GELOOF:

 • Onze christelijke identiteit is verweven in ons handelen en de omgang met elkaar. 
 • Er is dagelijks aandacht voor onze christelijke identiteit. Dit komt o.a. tot uiting in: samen vieren, samen luisteren naar Bijbelverhalen, samen bidden, in gesprek gaan met elkaar en het zingen van christelijke liederen.

   

SAMEN:

 • Wij leven, leren, werken en spelen vanuit vertrouwen met elkaar. We dragen bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen d.m.v. de Kanjerlessen. 
 • Ouders en school staan samen om het kind. We hebben korte lijntjes met elkaar door helder en tijdig te communiceren. 

 

GROEI: 

 • Wij dragen bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en teamleden door aandacht te geven aan groei op zowel cognitief, persoonlijk als interpersoonlijk vlak. 
 • Kinderen en teamleden zijn eigenaar van hun ontwikkeling. Door die ontwikkeling inzichtelijk te maken, leren we van en met elkaar opdat we samen groeien. 

 

RUST: 

 • We werken vanuit een doorgaande lijn en bieden zo rust in aanbod, instructie en afspraken. 
 • Ons gebouw straalt rust uit door netheid en geordend meubilair.

   

PLEZIER:

 • Wij halen plezier uit de contacten met elkaar en organiseren regelmatig schoolbrede activiteiten en vieringen. 
 • Wij geven uitdagend onderwijs waar spelend, handelend en bewegend leren in verweven zit. We willen de kinderen een plek bieden waar zij zich veilig en geborgen voelen. Vanuit deze veiligheid is het onze uitdaging te zoeken naar de capaciteiten van de ons toevertrouwde kinderen en deze zo optimaal mogelijk tot bloei te laten komen.