Missie

Het doel van de “Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener School met de Bijbel” is werken aan de opvoeding en het onderwijzen van de aan de school toevertrouwde kinderen in overeenstemming met het onveranderlijke Woord van God. Daarom de naam “School met de Bijbel”.

Wij proberen met Gods hulp de kinderen te begeleiden en te stimuleren zodat ze hun capaciteiten zullen inzetten om te leven tot Gods eer en tot zegen van hun medemens. Dit doen wij samen met ouders, leerkrachten en leerlingen.

 

Visie

Gebaseerd op onze christelijke identiteit wil Het Kompas alle leerlingen een klimaat bieden waarbinnen iedereen zich gezien voelt en ruimte geboden wordt voor ieders ontwikkelmogelijkheden.

 

Concretisering in de volgende 4 beleidsthema’s:

 

  1. Identiteit

Als protestants christelijke basisschool willen wij de kinderen bekend maken met het Woord van God. Daarnaast willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor kinderen en ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond. Omdat onze christelijke identiteit de basis vormt van onze school vragen we aan alle ouders en kinderen om deze identiteit te respecteren cq. te onderschrijven.

 

  1. School en klimaat

Als school willen wij de kinderen en medewerkers een plek bieden waar zij zich veilig en geborgen voelen. Een plek waar ze leren om op een goede manier voor zichzelf en anderen te zorgen.

 

  1. School en leerling

Als school is het onze uitdaging te zoeken naar de capaciteiten van de aan ons toevertrouwde kinderen en deze zo optimaal mogelijk tot bloei te laten komen. Bij de onderwijsbehoefte van het kind willen we nadrukkelijk uitgaan van wat een kind wel kan.

 

  1. School en organisatie

Als school willen we dat iedereen verantwoordelijkheid draagt en neemt. Dit geldt voor het bestuur als het gaat om de toekomst van de school. Voor de medewerkers als het gaat om hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, maar ook om de samenwerking met anderen binnen de organisatie. Ook van ouders mogen we verwachten dat ze betrokken zijn bij de school.