Vertrouwenspersonen


Open communicatie

Een open communicatie is de beste garantie voor een succesvolle samenwerking. Als er zaken niet goed gaan, is het belangrijk daarover te spreken met leerkrachten en directie. Soms lukt dat niet of onvoldoende en is daar ondersteuning bij nodig. Het is gebruikelijk om bij een probleem of klacht eerst contact op te nemen met de directeur van de school om tot een oplossing te komen. Indien er geen oplossing komt, kunt u contact opnemen met de interne of externe contactpersoon. De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en voor medewerkers.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen?

Soms is het al voldoende om uw hart te luchten en te horen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken, adviseren over hoe u het probleem bespreekbaar maakt of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. In het geval van pest- of intimidatiegedrag kan de vertrouwenspersoon de leidinggevende, na uw toestemming, vragen om de plegers op hun gedrag aan te spreken. In sommige situaties kan zelfs een formele klacht worden ingediend tegen plegers van pest- of intimidatiegedrag.

De vertrouwenspersoon kan met u spreken over de voor- en nadelen van de verschillende acties. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn. Vindt u het vervelend als anderen zien dat u de vertrouwenspersoon benadert, dan kunt u met onze vertrouwenspersoon ook bellen om een afspraak elders te maken.

De vertrouwenspersonen kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Zij zullen geen actie ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft.

Interne en externe vertrouwenspersoon

Ivonne Adriaanse is de interne vertrouwenspersoon van onze school. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de school 078-6912669 en via haar mailadres (ivonne.adriaanse@kompas-alblasserdam.nl).  Lienke van Dijk is onze externe vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-49927764 of via haar mailadres (vertrouwenspersoon@kompas-alblasserdam.nl). Zij ondersteunen en begeleiden medewerkers, ouders en leerlingen bij de behandeling van hun klachten. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen, maar ook over kwesties van school- organisatorische of onderwijskundige aard. 

Meld- en aangifteplicht

Iedere personeelslid is verplicht om een vermoeden van een zedenmisdrijf, gepleegd door iemand die aan school is verbonden, jegens een minderjarige te melden bij het bevoegd gezag. Dit maakt deel uit van de zogenaamde Meld- en Aangifteplicht. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet is dit behoorlijk ingrijpend. 

Je hebt een melding of klacht, en dan?

De externe vertrouwenspersoon adviseert, begeleidt en ondersteunt je wanneer u een klacht heeft. Samen bekijkt zij met u welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Heel vaak lukt dit door middel van één of enkele bemiddelende gesprekken. Lukt dit niet of is het gebeurde te ernstig, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag van de school of de Landelijke Klachtencommissie waarbij SmdB Het Kompas is aangesloten. Een enkele keer is het doen van aangifte bij politie/justitie aan de orde. De vertrouwenspersoon informeert u over de mogelijkheden en de procedures die aan de diverse opties zijn verbonden en begeleidt u bij de gekozen vorm.

Hoe zit het met geheimhouding?

Alle gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van acuut gevaar of een strafbaar feit. Om te komen tot een oplossing kan het nodig zijn om in contact te treden met degene waarover de klacht gaat of met de directeur/bestuurder. Dit wordt echter nooit gedaan zonder uw toestemming. Alle te nemen stappen worden vooraf goed doorgesproken, er gebeurt niets buiten u om.

Landelijke Klachtencommissie 

Als blijkt dat u er toch niet uitkomt met de school dan resteert het formele traject naar de Landelijke Klachtencommissie. SmdB Het Kompas is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

De onderwijsinspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten over onderwijs. Wel adviseert en ondersteunt de vertrouwensinspecteur bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals, zoals onderwijzend personeel. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling zullen wij het stappenplan van de meldcode hanteren.