Bestuur

’Het Kompas’ is de enige school van de Vereniging tot stichting en instandhouding van een School met den Bijbel te Alblasserdam, wijk Kinderdijk.

Zoals uit de naam van de school al blijkt zijn we een vereniging die wil werken vanuit het Woord van God, de Bijbel.

We proberen met Gods hulp de kinderen te begeleiden en te stimuleren, zodat ze hun capaciteiten zullen inzetten om te leven tot Gods eer en tot zegen van hun medemens.
Dit doen wij samen, met ouders, met leerkrachten en met medeleerlingen.

Zoals alle verenigingen hebben ook wij een bestuur dat bestaat uit 6 leden.

Zij verrichten hun taak onbezoldigd .

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school.

Onze taken zijn:
• vaststellen van het beleid en de begroting
• het nemen van die besluiten die niet aan de directie zijn gedelegeerd
• het toetsen van de uitvoering aan het beleid
• het toetsen van het gebruik van de middelen aan de begroting
• het toetsen of de schoolleiding de doelstelling van de organisatie realiseert

We houden ons dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken in en rond de school, want vrijwel alle uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de directeur van de school.

Elk bestuurslid heeft een eigen taakgebied, waarbij zo veel mogelijk rekening is gehouden met de kennis en vaardigheden en interesses van de bestuursleden.

Ongeveer 9 x per kalenderjaar komen we in een vergadering als bestuur bijeen om allerlei zaken op hoofdlijnen te bespreken. Deze vergaderingen worden voorbereid door de secretaris in overleg met de directeur.

Eenmaal per jaar (meestal in de maand april) schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit. De leden krijgen dan inzicht in de financiën van de vereniging en een jaarverslag.
Eventuele nieuwe bestuursleden worden dan door de leden gekozen.

2 x per jaar heeft het bestuur overleg met de Medezeggenschapsraad. Als bestuur hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met de andere geledingen binnen de school, t.w. de Medezeggenschapsraad, Ouderraad en het Lerarenteam.
We vinden dit zo belangrijk omdat we van mening zijn dat we met elkaar hetzelfde doel nastreven, namelijk het bieden van goed, christelijk onderwijs aan de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen. We kunnen dus niet zonder elkaar.

De leden van het bestuur zijn:

• Nelleke Plaisier - voorzitter
• Marlies Groenendijk - van der Kuijl - secretaris
• Bert Schutte - penningmeester
• Hans Boom - bestuurder bouwzaken
• Martijn Meerkerk - algemeen bestuurslid
• Jan Willem Bongers - algemeen bestuurslid
• Roselie van Middelkoop - algemeen bestuurslid
• Bram Schep - algemeen bestuurslid
• Tim Reijm - algemeen bestuurslid