In de leerplichtwet worden omstandigheden genoemd waarvoor een kind verlof kan krijgen. Er bestaat geen recht op verlof.
Er zijn alleen “gewichtige omstandigheden” zoals:
• verhuizing,
• huwelijk of overlijden van naaste familieleden,
• jubileum van ouders of grootouders,
• artsenbezoek.

Vakantieverlof valt daar niet onder!
Er is een uitzondering. Het werk van één van de ouders kan van “specifieke aard” zijn zodat het in de reguliere zomervakantie
niet mogelijk is om een gezamenlijke gezinsvakantie te hebben. Naar het oordeel van de directeur kan dan één keer verlof gegeven worden. Echter nooit aansluitend aan de zomervakantie. Een verklaring van de werkgever moet bij het verzoek ingeleverd worden.

Verlof is niet toegestaan voor:
• familiebezoek in het buitenland,
• vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding,
• ontbreken van andere boekingsmogelijkheden,
• een uitnodiging van vrienden,
• eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. verkeersdrukte,
• als kinderen uit een gezin op een andere school zitten en wel vrij hebben.
 
Aanvraagprocedure:
• Verlof moet altijd schriftelijk aangevraagd worden.
• De directeur mag maximaal 6 weken over een beslissing nadenken.
• Een bezwaarprocedure neemt ook nog eens 6 tot 12 weken in beslag.

Indien uw kind ongeoorloofd afwezig is, wordt hiervan melding gedaan aan de leerplichtambtenaar.

Klik hier om het aanvraag formulier extra verlof te downloaden.